Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO ISOSTORE.EU


SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1 POSTANOWIENIA     OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków     dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka     prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące     przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. 1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest     spółka ISO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (adres siedziby: ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica i adres do korespondencji: Park Panattoni, ul. Spółdzielcza 10, budynek nr 3, 59-220 Legnica), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000947722; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;     kapitał zakładowy w wysokości: 15 175 000,00 zł; NIP 6912559326,     REGON 521121810, adres poczty elektronicznej: bok@isostore.eu, numer     telefonu: +48 666 002 003 – zwana dalej łącznie „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu     Internetowego i Sprzedawcą. 1.3. Dane osobowe w Sklepie     Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z     obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z     rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z     dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w     związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego     przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne     rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub     „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:     http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 1.4.     Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest     dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez     korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta     jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie     wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu     Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych     niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o     świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje     brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych     jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane     dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest     zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres     danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na     stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu     Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie     danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie     obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora     obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych     w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków. 1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe     dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane     w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z     prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub     uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst     i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób   fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,     Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i     organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z     Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie     potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje     środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez     osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą     elektroniczną. 1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy     występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające     się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa     Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w     Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu     Internetowego.

2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do     przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim     zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych     warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na     przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie     określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania     umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do     podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed     zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia     obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4)     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie     uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub     przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny     charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa     i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych     osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest     dzieckiem. 2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez     Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z     podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne     podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów     Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym     punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu     przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3 CEL, PODSTAWA I     OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1.     Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych     przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych     przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub     przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na     dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór     osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to     jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej     Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi     realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 3.2.     Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu     Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w     okresach wskazanych w poniższej tabeli:                                                                                                                                                                                                                                                                        

            

Cel             przetwarzania danych

        
            

Podstawa             prawna przetwarzania danych

        
            

Okres             przechowywa

        
            

Wykonanie Umowy             Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub             podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,             przed zawarciem w/w umów

        
            

Artykuł 6 ust. 1             lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie             jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,             której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie             osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

        
            

Dane są             przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania             lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub             umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

        
            

Marketing             bezpośredni

        
            

Artykuł 6 ust. 1             lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes             administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów             wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora –              polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek             Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do             sprzedaży Produktów

        
            

Dane             są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego             interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak             niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku             do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez             Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia             określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego             (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z             prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla             Umowy Sprzedaży dwa lata).

            

Administrator nie             może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w             przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez             osobę, której dane dotyczą.

        
            

Marketing

        
            

Artykuł             6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której             dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych             osobowych w celach marketingowych przez Administratora

        
            

Dane             przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której             dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.             

        
            

Prowadzenie             ksiąg rachunkowych

        
            

Artykuł             6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązek prawny) w zw. z             art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018             r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest             niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na             Administratorze

        
            

Dane są             przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi             Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc             od początku roku następującego po roku  obrotowym, którego             dane dotyczą).

        
            

Wyrażenie             przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

        
            

Artykuł             6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której             dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych             osobowych w celu wyrażenia opinii             

        
            

Dane             przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której             dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.             

        
            

Ustalenie,             dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić             Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

        
            

Artykuł 6 ust. 1             lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes             administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów             wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora –             polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu             Internetowego

        
            

Dane są             przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu             realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez             okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby,             której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora             działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają             przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy             termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem             działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy             Sprzedaży dwa lata).

        
            

Prowadzenie             statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

        
            

Artykuł 6 ust. 1             lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes             administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów             wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora –             polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie             Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i             zwiększenia sprzedaży Produktów

        
            

Dane są             przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu             realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez             okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby,             której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora             działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają             przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy             termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem             działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy             Sprzedaży dwa lata).

        

ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. 4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
4.4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
4.4.3. podmioty kredytujące – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności odroczonej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
4.4.4. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
4.4.5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający             Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w             szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma             windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe             Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie             w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego             celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką             prywatności. 4.4.7. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu             Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych             podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby             odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od             dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych             logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym             celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym             również: 4.4.7.1. Meta Platforms Ireland Ltd. – Administrator             korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek             społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!,             Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu             Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe             Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do             Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal             Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami             prywatności dostępnymi tutaj:             https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują             informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w             tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach,             wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług –             niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i             czy jest zalogowany do Facebooka.

5 PROFILOWANIE     W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na     Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym     podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22     ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych     przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a     także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego     przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze,     Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje     dotyczące możliwego profilowania. 5.2. Administrator może     korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów     marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego     podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy     zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług     Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z     profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej     osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o     niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który     może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub     też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej     oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba     podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z     otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i     dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. 5.3. Profilowanie w     Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie     zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez     dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony     konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę     dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.     Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora     danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np.     kod rabatowy. 5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do     tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na     zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje     wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią     wpływa.        

6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 6.5. Prawo         do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane         osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,         osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść         sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na         potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w         jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem         bezpośrednim. 6.6.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie         polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem         poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą         elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie         polityki prywatności.  

7 COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:                                         

            

Ze             względu na ich dostawcę:

            

1)             własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego             Administratora) oraz

            

2)             należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż             Administrator)

        
            

Ze             względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby             odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:

            

1)             sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu             Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

            

2) stałe             (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry             każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

        
            

Ze             względu na cel ich stosowania:

            

1)             niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony             Sklepu Internetowego),

            

2)             funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony             Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

            

3)             analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie             korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

            

4)             marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające             informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w             celu wyświetlania tej osobie reklam, ich personalizacji,             mierzeniu skuteczności i prowadzenia innych działań             marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych             od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe             albo inne strony należące do tych samych sieci reklamowych co             Sklep Internetowy)

        

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:                

            

Cele             stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora

        
            

identyfikacji             Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i             pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

            

zapamiętywania             Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia             (pliki Cookies niezbędne)

            

zapamiętywania             danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do             Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i             funkcjonalne/preferencyjne)

            

dostosowywania             zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych             preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru             czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron             Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

            

prowadzenia             anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze             strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i             wydajnościowe)

            

wyświetlania             i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam             oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać,             mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to             jest badania cech zachowania osób odwiedzających Sklep             Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np.             powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa             kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im             reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także             wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci             reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebooka, tj. Meta             Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i             społecznościowe)

        

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:                                                                 

            

W             przeglądarce Chrome:             (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,             (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

        
            

W             przeglądarce Firefox:             (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2)             przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3)             kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”,             „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub             „Treści z elementami śledzącymi"

        
            

W             przeglądarce Internet Explorer:             (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki             „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”,             (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole             „Wyświetl pliki”

        
            

W             przeglądarce Opera:             (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,             (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie".

        
            

W             przeglądarce Safari:             (1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki             „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi             witryn”

        
            

Niezależnie             od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie:             https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

        

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 7.9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. 7.10. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 7.11. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może         zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator         namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką         prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy         tylko Sklepu Internetowego Administratora.    


Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 1127 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-16
Zadowolona jestem z obsługi zamówienia dostałam przez pomyłkę inny towar ale na drugi dzień otrzymałam zamówiony i odebrano paczkę przez pomyłkę wysłana. Nastąpiła pomyłka która została szybko naprawiona Jestem zadowolona z obsugi
2024-05-15
Super
pixel